-

Evanjelizm Nedir - Evanjelist kimdir - amaçları - fikirleri

27 Şubat 2012 Pazartesi yazildi.
Sponsorlu Bağlantılar

EVANGELİSM: 1600'lü yıllarda Martin Luther öncülüğünde Katolik kilisesinden ayrılan Hristiyanlar, Protestanlık adıyla yeni bir mezhep kurmuşlardır. Mezhep, katolik kilisesine baş kaldırarak  dinde reform (tanıdık geldi mi?) söylemleri ile yola çıktı. 

Geçen zaman içerisinde protestanlık gizli bir doğum gerçekleştirerek EVANGELİSM'İ dünyaya getirdi. 

İNANÇLARI HAKKINDA: Kutsal (saydıkları) kitapları eski ve yeni ahit dedikleri bölümlerden oluşmaktadır. Bunlardan eski ahit, tevratın 5 ciltinden oluşmaktadır. Yeni ahit incilin bazı ciltleridir. Kısacası iki dinin kitaplarının birleşiminden karma ve yeni bir din doğmuş oldu. 

Katoliklerden bir çok konuda ayrılırlar. Temel ayırabileceğimiz özelliklerinden biri tebliğci olmalarıdır! Oysa katolikler ruhbandır! Yani dini kendilerine yaşamayı tercih ederler. ALLAH (cc),  kur'anın bazı ayetlerinde Müslümanları Hristiyanlar gibi "ruhban olmayın (!) diye uyarmaktadır. 

Katoliklerde misyonerlik yoktur. Son yıllarda ortaya çıkan katolik misyonerler, fikir bazlı çatıştıkları protestanlara misilleme olarak çalışma yapmaktalar.

Tevratın bazı bab'larında"Tanrı yehova İsrailoğullarını yarattı! Diğer milletleri de sizlere köle olsunlar diye yarattı!".. Onları (sizden olmayanları) yakaladığınız yerde, ellerini ve bacaklarını çapraz kesin. Dudaklarını, kulak ve burunlarını kesin!".. 

(Protestanlığın içinde bir akım olarak çıkan evangelism, son yıllarda yapılan araştırmalar ile aslında "öylesine kendiliğinden ya da yanlışlıkla (!) çıkmadığını" göstermiştir. Tarihçilerin son yıllarda yaptıkları çalışmalara göre Martin Luther aslında Avrupa'nın Sabetayist'lerindendir! Yani gizli bir yahudi olduğu ANLAŞILMIŞTIR!)

Tevra'ta bu söylemlerle beraber "Tanrı Yehova'nın" onlara bir yeryüzü siyon krallığı da vaad ettiği geçmektedir. Bildiğiniz gibi bu, "Nil'den Fırat'a" hayallerinin dayanağı olan plandır. Bu plan, neredeyse iki bin yıllık bir rüyadan oluşmaktadır. Buna giden yolda her şey mubahtır!

Evangelist Hristiyanlar, Tanrı'nın İsrailoğullarını efendi olarak kendilerini ise bu efendilere özel hizmetkar olarak yarattıklarını iddia ederler. Bu bakımdan bakıldığında iddia ettikleri Tanrı (!), her iki din mensubuna farklı vaadlerde bulunmaktadır. (Zira bizde burdan baktığımızda öyle olmalıdır diyoruz!). Bu paylaşıma göreyeryüzünün efendileri siyonistlerdir. Yani Tanrı, siyonistlere yeryüzü krallığını vaad etmiştir/ vermiştir. Evangelist Hristiyanlar, siyonizme sadakatleri karşılığında Tanrı'nın kendilerine cenneti vaad ettiğin inanırlar (inanmak isterler!). 

Bu doğrultuda çalışan bu ikili anlayışın kendilerine temel addettikleri en birinci vazife, büyük İsrail devletidir. Öyle ki "kader varsa, bazı girişimlerle bunu öne alabiliriz"düşüncesine sahiptirler

 Evangelistler kıyamet öncesinde İsa Mesih'in yeryüzüne geleceğine inanırlar. Onlara göre deccal Müslmanlardan biri olacaktır. Kıyamet öncesinde çok büyük bir savaş olacaktır. Bu savaş tevratta geçen Armageddon savaşıdır. Bugünkü Filidtin topraklarında Megadon denen ovada meydana gelecektir. Ve iyiler ( siyonizm ve evangelism ikilisi) ile kötüler (Müslümanlar/haşa) arasında meydana gelecektir. (İlla ki!) İyilerin zaferi ile nihayet bulacak ve CENNETİN KRALLIĞI KURULACAKTIR. Yeryüzü bütün kötülerden temizlenmiş olacak, geri kalan kadın ve çocuklar ise siyonizme kölelik vazifelerini yapacaklardır. 

1974 yıllarında yapılan bir araştırmaya göre evangelismin dünya örgütü nüfusu 4000.000 olarak belirlenmiştir. 2000'li yıllarda yapılan bir araştırma, olayın vahametini ortaya koymaktadır. 2000'li yıllara göre nüfusları 500.000.000 olarak belirlenmiştir. Konu hakkında bir İngiliz profesör 2004-2005 yıllarında tüm dünyaya bunların (evangelistlerin) durdurulması gerektiğini haykırmıştır. Zira örgüt, inançlarına göre Armageddon savaşını erkene alabilmek için dünyayı büyük bir ateşe çekmekte! Nitekim ABD başkanı Bush, göreve geldiği ikinci sefer, kendisinin Tanrı tarafından görevlendirildiğini söylemişti! "Madem bu armageddon olacak, o zaman erkene alalım. Ne de olsa Tanrı bizden yana! Bizim bu süreci başlatmamız gerek. Ki, biz vazifemizi, Tanrı da vazifesini yapsın!" Düşüncesine sahip olan evangelistler, kendilerinin seçilmiş özel kişiler olduklarını, bu durumda sonuca giden başlangıca temel attıklarında Tanrı tarafından özel makamlara sahip olacaklarına inanırlar. Evanjelizm Kutsal Kitap'a dönmek veya yönelmek anlamına gelmektedir. Genel anlamıyla İncil'ler hakkında vaaz vermektir. İsa üzerinde yoğunlaşan bu vaazların amacı Hristiyan olmayanları bu dine davet etmektir.

Matta Markos Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış dört kanonik İncil'in her birine "Evanjel" denir. Yunanca "iyi haber" ya da "genel olarak kabul edilen gerçek" anlamına gelen evangelion dan gelmektedir. Bu kelimeden türetilerek İncil yazarlarına "Dört Evanjelist" denmiştir.

Evanjelist ve Evanjelik
Evanjelist ve Evanjelik kelimeleri farklı anlamlara gelmektedir. Evanjelist kelimesi en basit anlamıyla "Hristiyanlık bildirisini vaaz eden yayan kişi" anlamına gelir. Evanjelik kelimesi ise daha çok Protestan Kilisesi'nin muhafazakar kesimini nitelemek için kullanılır. Evanjelikler ABD'yi kuran ve tutuculuğuyla bilinen Protestan mezhebi Puritenler'in devamıdır. Evanjelizm merkezli bu akımın mensuplarına ve zamanla liberal Protestanlar haricindeki tüm Protestanlara Evanjelik denmeye başlanmıştır (20. yy'ın sonları 21. yy'ın başı). Ayrıca Martin Luther reformları esnasında kurduğu kilise hareketi için bu ismi kullanmıştır. Bu nedenle Kıta Avrupası'nda Evanjelik kelimesi Protestan veya Lutherci olarak algılanır.

Evanjelizmin temelleri
Evanjelizmin temelleri İngiliz George Whitefield (1715-1770); Methodizm'in kurucusu John Wesley (1703-1791) ve Amerikalı filozof ve teolog Jonathan Edwards (1703-1785) tarafından atılmıştır. Bu üç kişi Amerika'nın en büyük Protestan mezhebi olan Baptistlerin ve Metodistlerin oluşumunun temel taşlarıdırlar.

ABD'de 1820'lerde genelde Hristiyanlık inancı için kullanılan Evanjelizm 19. yüzyıldan itibaren iki ayrı koldan ilerlemeye başlamıştır. Charles G. Finney ile Amerikan halkının dönüşümünün sağlanması ile devrimcilik anlamı kazanmış diğer taraftan Playmouth Kardeşliği hareketinin kurucusu John Nelson Darby'nin öncülüğünde radikal bir dini yorumu temsil etmeye başlamıştır. Bugünkü Evanjelizm Amerika'daki Hristiyan toplumunun tutucu kanadını temsil etmektedir.

Darby'nin Muafiyetçilik akımı İncil ve Dünya tarihini yedi çağa ve veya Tanrı'nın insanlık hakkındaki takdirini gösteren yedi bölüme ayırmaktadır.

C. I. Scofield tarafından yazılan Scofield Referans İncil'i ile 1880 ve 1890'lı yıllarda Darby'nin Tanrı Tanrı'nın Krallığı'nı temsil eden insanlara imtiyaz vermiştir ve İsrail İncil'in Kıyamet zamanında önemli rol oynayacaktır öğretisi geniş kitlelerce benimsenmiştir.

Lutherci Protestanlık ile başlayan; Püritenizmle olgunlaşan; Jimmy Carter Ronald Reagan ve Baba Bush'un başkanlıkları döneminde adım adım gelişen Evanjelizm 11 Eylül'den sonra Oğul Bush ile Küresel Emperyalizmi yönlendiren esas güç haline gelmiştir.

Evanjelist Teoloji 
Evanjelistler Eski Ahit'te bahsedilen Yahudiler'in Tanrı'nın seçilmiş halkı olduğu dogmasını onaylamaktadırlar. Buna göre Kutsal Topraklar'ın Yahudilere ait olduğuna Mesih Isa'nın Kudüs'te tezahür bulacağına buna bağlı olarak daha ileri bir tarihte bütün Yahudilerin Hristiyanlığa geçeceğine inanmaktadırlar. Evanjelistler ayrıca Katolik ve Ortodoks dogmalarını da reddetmektedirler.

0 yorum :

Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.

-