-

32 farz nedir, Farz ibadetleri nelerdir,farz örnekleri

29 Kasım 2011 Salı yazildi.
Sponsorlu Bağlantılar

OTUZIKI FARZ
IMANIN şARTLARI
1- Allah
'ın varlığına ve birliğine inanmak.
2- Allah'
ın meleklerine inanmak.
3- Allah'
ın kitablarına inanmak.
4- Allah'
ın peygamberlerine inanmak.
5- Ahiret gününe inanmak.
6- Kadere, hay
ır ve şerrin yaratıcısının Allah (Celle Celâlühû) olduğuna inanmak.

ISLAMIN şARTLARI
1- Kelime-i
şehadet getirmek.
2- Namaz k
ılmak.
3- Oruç tutmak.
4- Zekat vermek.
5- Haccetmek.

ABDESTIN FARZLARI
1- Yüzünü y
ıkamak.
2- Kollar
ını (dirsekleriyle beraber) yıkamak.
3- Ba
şının dörtte birini meshetmek.
4- Ayaklar
ını (topuklariyla beraber) yıkamak.

GUSLÜN FARZLARI
1- A
ğzına su vermek.
2- Burnuna su vermek.
3- Bütün bedenini y
ıkamak.

TEYEMMÜMÜN FARZLARI
1- Niyet.
2- Iki darb ve mesih.

NAMAZIN FARZLARI
D
ışında olanlar:
1- Hadesten taharet
2- Necasetten taharet
3- Setr-i avret
4- Istikbal-i K
ıble
5- Vakit
5- Niyet
Içinde olanlar:
1- Iftitah tekbiri
2- K
ıyam
3- K
ırâet
4- Rükû
5- Secde
6- Ka'de-i ahire.ELLIDÖRT FARZ
1- Allah'ı daima zikretmek.
2- Helal kazan
ılmış elbise giymek
3- Abdest almak.
4- Be
ş vakit namaz kılmak.
5- Cünüplükten gusletmek.
6- R
ızk için Allah'a tevekkül (itimad) etmek.
7- Helalden yeyip içmek.
8- Allah'
ın taksimine kanaat etmek.
9- Tevekkül etmek.
10- Kazaya (yani Allah'
ın hükmüne) razı olmak.
11- Nimete kar
şılık þükretmek.
12- Belaya sabretmek.
13- Günahlara tevbe etmek.
14- Ibadetleri ihlas ile yapmak.
15-
şeytanışman bilmek.
16- Kur'an-
ı delil tanımak.
17- Ölüme haz
ırlıklı olmak.
18- Iyili
ği emredip kötülükten alıkoymak.
19- G
ıybet etmemek, kötü şeyleri dinlememek.
20- Anaya-babaya iyilik ve itaat etmek.
21- Akrabay
ı ziyaret etmek.
22- Emanete hiyanet etmemek.
23- Dinin kabul etmiyece
ği latifeyi (şakayı) terk etmek.
24- Allah ve Resulüne itaat etmek.
25- Günahtan kaç
ınıp Allah'a sığınmak.
26- Allah için sevmek, Allah için bu
ğuz etmek.
27- Her
şeye ibretle bakmak.
28- Tefekkür etmek. (Cenab-
ı Hakk'ın kudretini, azametini ve insanın yaratılışdaki gayeyi düşünmek)
29- ilim ö
ğrenmeye çalışmak
30- Kötü zandan sak
ınmak
31- Istihza (alay) etmemek
32- Harama bakmamak
33- Daima do
ğru olmak
34- Esef ve ferah
ı, yani şımarıklık ve azgınlığı terketmek
35- Sihir yapmamak
36- Ölçü ve terazisini do
ğru tartmak
37- Allah'
ın azabından korkmak
38- Bir günlük nafakas
ı (yiyeceði-içeceði) olmayana sadaka vermek
39- Allah'
ın rahmetinden ümid kesmemek
40- Nefsinin kötü arzular
ına tabi olmamak
41- Içki kullanmamak
42- Allah'a ve mü'minlere su-i zan etmekten sak
ınmak
43- Zekat vermek ve mali cihatta bulunmak
44- Hay
ız (adet) zamanlarında ve nifas halinde hanımı ile cinsi mukarenette bulunmamak
45- Bütün günahlardan; kötülüklerden kalbini temiz tutmak
46- Yetimin mal
ını haksız olarak yememek, onlara iyilik etmek
47- Kibirlilik etmemek
48- Livata (erkekle erkek) ve zina yapmamak
49- Be
ş vakit namazı muhafaza etmek
50- Zulm ile halk
ın malını yememek
51- Allah'a
şirk (ortak) koşmamak
52- Riyadan (gösteri
şten) sakınmak
53- Yalan yere yemin etmemek
54- Verdiði sadakay
ı başa kakmama
k0 yorum :

Lütfen Yorumunuzun anlaşılır ve imla kurallarına uygun olmasına dikkat ediniz.

-